•  


  •  

  • Cooper, Charles & Joye

    P.O. Box 527
    Paris, AR 72855
    (479) 963-3024